Abraj Al Bait Towers
Latest
July 4, 2011, No comments

โครงการยักษ์ที่จะพลิกโฉมเส้นทางสู่เมกกะโดยสิ้นเชิง
ปริมาณของผู้นับถือศาสนาอิสลาม ที่ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ ทำให้อุตสาหกรรมโรงแรมขยายตัวอย่างมาก โครงการมูลค่ากว่า 2 พันล้านดอลล่าร์นี้คาดว่าจะรองรับผู้มาเยือนได้ถึง 65,000 คน